Η φωτογραφία μου

As a creative class individual (super - creative core), I intend to submit my comments and to add more projects in my work portfolio. Subsequently, I write for all that have happened to me and to all may follow, while I live and work in Europe. P.S. Take Courage.

Αρχειοθήκη ιστολογίου

Κυριακή, 26 Μαΐου 2013

Museums + Architecture: The Archaelogical Museum of Delphi.

Τα σκίτσα μου /φωτογραφίες
My sketches /photos

17-18-19/ 05/2013
Κύρια Είσοδος/Main Entrance


η ίδια εν δράσει (απέναντι από την κύρια είσοδο)/myself in action (opposite main entrance)


οι εντυπώσεις μου από την είσοδο / my sketches of the main entrance
η τοποθεσία / the site


Δελφικό Τοπίο (θέση α)/ Landscape of Delphi (position a)
 Ως διερχόμενη...επί τόπου /As a passer -by... on site


Έκθεση "ΔΙΕΡΧΟΜΕΝΟΙ" του Γιώργου Ξένου/ Εxhibition "Passers-by" by visual artist Georgios Xenos.
(16/12/2012 -20/05/2013) 


During its 110 years of operation,the Archaelogical Museum of Delphi has functioned as an "ark" of education and culture and through its uniquely -important exhibits coming primarily from excavations by the French Archaeological School (1892 -1902) disseminated the values and virtues of the spirit of Ancient Greece.
The Musem of Delphi is furthermore inextricably linked with the archaeologival site of Delphi, a UNESCO -protected monument since 1987.
Text by : Superintendent of Delphi/ Archaeologist Miss Athanasia (Nancy) Psalti.
1903
The first museum of Delphi was built in 1903 based on the plans of the French architect Albert Tournaire and funded by the banker and philanthropist Andreas Syngros. Rensonsibility for the manner of exhibition was assumed by Theophile Homolle,the first Director of Excavations at Delphi.
1938
In 1935,the new finds that had come to light, concerns over the outmoded museological approaches of the first exhibition and an increase in tourism led to the decision to build a new museum into which  the old one would be incorporated.
 1958
It was modified to a larger two-storeyed construction based on the architectural designs of renowned museum architect Patroklos Karantinos.
The extension in 1958 was necessary in order to accommodate the growing collection of antiquities found at the excavations by the École française d'Athènes and of their Greek counterparts in the later years.
1974
In 1974, a new room was added for the exhibition of the gold and ivory finds from the sanctuary. In 1975, the museum was enriched with the chryselephantine objects that were recently excavated along the ancient sacred way of the oracle complex.
The final arrangement of the exhibits was finalised in 1980.
The museum was enlarged and refurbished in 1999 by the Greek Ministry of Culture according to the latest museological standards.
2004
Now, the museum is housed in a two-storey building with a total surface area of 2270 square metres, with fourteen exhibition rooms, 558 square metres of storerooms and conservation laboratories for pottery, metal objects and mosaics.
A new lobby, cafeteria and gift shop were created during the museum's latest refurbishment.
 Project Details
Client: Greek Ministry of Culture.
Architect: A.N. Tombazis + Associates Architects.
Design: 1985 - 2001 (in phases).
Construction: 1996 -2000 (1st phase), 2003 - 2004 (2nd phase).

2013...My thoughts...TODAY

An attempt that was marked by a new east facade lined with limestone helps to integrate harmoniously the building blocks in the Delphic Landscape but also confuses the viewer / visitor who does not see at first glance the entrance of the museum and does not know exactly where it stands about it.

I made this observation while I was standing for over one hour at the entrance to sketch and observe people - most of them nervous and uneasy.
In my humble opinion, the entrance on the ground floor is particularly non distinctive and it is not directly connected  properly with the museum shop and tickets office.
I was particularly impressed by the view, the size and location of the museum shop, outside, between the coffee -bar and the toilets on the way to the archaeological site of Delphi.
I would like to allure visitors to buy and not to entrap / enclose them in a small cubicle with no view, air and light of the Delphic landscape.
However...with a great pleasure...I would like to point out also how much I liked the museum study in total and retrofitting of its interior spaces .
My visit to Delphi at the International Museum Day 2013 with the Archaeological Museum of Delphi as the honoree museum in commemoration of its 110 years of operation would like to close with a wish....
...to love and to visit museums and places of cultural heritage now and in the future...
...to express our honest opinion about these monuments in an open dialogue with relevant public bodies and scholars and manage them with the best results.


Κατά τη διάρκεια 110 χρόνων λειτουργίας του, το Αρχαιολογικό Μουσείο των Δελφών έχει λειτουργήσει ως «κιβωτό» της εκπαίδευσης και του πολιτισμού και διέδωσε με τα μοναδικής σπουδαιοτητας εκθέματα του, κυρίως από τις ανασκαφές της Γαλλικής Αρχαιολογικής Σχολής (1892 -1902) , τις αξίες και τις αρετές του αρχαίου ελληνικού πνεύματος.
Το Μουσείο των Δελφών είναι επιπλέον άρρηκτα συνδεδεμένο με τον αρχαιολογικό χώρο των Δελφών, ένα προστατευόμενο από την UNESCO μνημείο από το 1987.

Κείμενο: Αθανασία (Νάνσυ) Ψάλτη, Έφορος Δελφών και Αρχαιολόγος.

1903

Το πρώτο μουσείο στους Δελφούς χτίστηκε το 1903 σε σχέδια του Γάλλου αρχιτέκτονα Albert Tournaire και χρηματοδοτείται από τον τραπεζίτη και φιλάνθρωπο Ανδρέα Συγγρού.Την ευθύνη για τον τρόπο της έκθεσης ανέλαβε ο Θεόφιλος Homolle, ο πρώτος διευθυντής των ανασκαφών στους Δελφούς.

1938

Το 1935, τα νέα ευρήματα που ήρθαν στο φως, ανησυχίες για τις ξεπερασμένες μουσειολογικές προσεγγίσεις της πρώτης έκθεσης και η αύξηση του τουρισμού οδήγησε στην απόφαση για την κατασκευή ενός νέου μουσείου στο οποίο θα ενσωματώσει το παλιό.

1958

Το υπάρχον κτίριο μετατρέπεται σε μεγαλύτερο διώροφο σύμφωνα με τα αρχιτεκτονικά σχέδια του αρχιτέκτονα
Πάτροκλου Καραντινού.

Η επέκταση το 1958 ήταν αναγκαία, προκειμένου να φιλοξενήσει την αυξανόμενη συλλογή από αρχαιότητες που βρέθηκαν στις ανασκαφές της Γαλλικής Αρχαιολογικής Σχολής και Έλληνες ομολόγους τους στα επόμενα χρόνια.

1974

Το 1974, μια νέα αίθουσα προστέθηκε για την έκθεση
ευρημάτων από χρυσό και ελεφαντόδοντο από το ιερό. Το 1975, το μουσείο εμπλουτίστηκε με τα χρυσελεφάντινα αντικείμενα , η ανασκάφη των οποίων έγινε κατά μήκος της αρχαίας Ιεράς Οδού στον αρχαιολογικό χώρο των Δελφών.

Η τελική διάταξη των εκθεμάτων οριστικοποιήθηκε το 1980.

Το μουσείο επεκτάθηκε και ανακαινίστηκε το 1999 από το ελληνικό Υπουργείο Πολιτισμού, σύμφωνα με τις πιο σύγχρονες μουσειολογικές προδιαγραφές.

2004

Τώρα, το μουσείο στεγάζεται σε ένα διώροφο κτίριο με συνολική επιφάνεια 2270 τετραγωνικών μέτρων, με δεκατέσσερις εκθεσιακούς χώρους, 558 τετραγωνικά μέτρα με αποθήκες και εργαστήρια συντήρησης κεραμικών, μεταλλικών αντικειμένων και ψηφιδωτών.

Ένα νέο κατάστημα στην είσοδο, καφετέρια και το πωλητήριο δημιουργήθηκαν κατά τη διάρκεια της τελευταίας ανακαίνισης του μουσείου.
Ταυτότητα Έργου
Εργοδότης: Υπουργείο Πολιτισμού, Διεύθυνση Μελετών Μουσείων και Πολιτιστικών Κτιρίων, Διεύθυνση Εκτέλεσης Έργων Μουσείων και Πολιτιστικών Κτιρίων.
Αρχιτέκτονες: Μελετητική – Γραφείο Μελετών, Αλέξανδρου Ν. Τομπάζη Ε.Π.Ε.
Λιάνα Νέλλα – Ποτηροπούλου, Αρχιτέκτων, υπεύθυνη μελέτης Α΄φάσης, Ν. Βρατσάνος, συνεργάτης Αρχιτέκτων, υπεύθυνος μελέτης Β΄φάσης,  Ε. Κοντομιχάλη, Αρχιτέκτων.
 Μελέτη: 1985 - 2001 (σε φάσεις).

 Κατασκευή: 1996 -2000 (1η φάση), 2003-2004 (2η φάση).

2013...Η σκέψη μου...ΣΗΜΕΡΑ


Η επέμβαση σηματοδοτείται από μία νέα ανατολική πρόσοψη με επένδυση από πωρόλιθο η οποία βοηθά στην ένταξη του όγκου του κτιρίου στο φυσικό τοπίο και η οποία παράλληλα δημιουργεί σύγχυση στον επισκέπτη που δεν διακρίνει με την πρώτη ματιά την είσοδο του στο μουσείο και τον ακριβή προσανατολισμό του ως προς αυτό.
Την παραπάνω παρατήρηση την έκανα ενώ στεκόμουν πάνω από 1 ώρα στην είσοδο να σκιτσάρω και να παρατηρώ τους ανθρώπους – οι περισσότεροι αμήχανοι.
Κατά την ταπεινή μου γνώμη, η είσοδος/έξοδος στον ισόγειο χώρο είναι ιδιαίτερα διακριτική και δεν είναι άμεσα συνδεδεμένη/ τοποθετημένη δηλ. σωστά και ξεκάθαρα σε σχέση με το πωλητήριο και το ταμείο εισόδου.
Ιδιαίτερη εντύπωση μου έκανε η θέα από, το μέγεθος και η θέση του πωλητηρίου, έξω από το μουσείο, ανάμεσα στο αναψυκτήριο και τις τουαλέτες του μουσείου και του αρχαιολογικού χώρου των Δελφών.
Θα ήθελα να δελεάσω τον επισκέπτη να αγοράσει και όχι να τον στεναχωρήσω σε ένα μικρό δωματιάκι χωρίς θέα, αέρα και φώς από το Δελφικό τοπίο.
Mε μεγάλη μου χαρά θα ήθελα να επισημάνω όμως πόσο πολύ μου άρεσε η μουσειολογική μελέτη στο σύνολο της και η ανακαίνιση των εσωτερικών χώρων του μουσείου.
Η επίσκεψη μου στους Δελφούς την Διεθνή Ημέρα Μουσείων 2013 με τιμώμενο μουσείο το Αρχαιολογικό Μουσείο Δελφών για τα 110 χρόνια από την λειτουργία του θα ήθελα να κλείσει με μια ευχή.
Εύχομαι να αγαπάμε και να επισκεπτόμαστε τα μουσεία και τους χώρους της πολιτιστικής μας κληρονομιάς στο παρόν και στο μέλλον…
… και ίσως να εκφράζουμε την γνώμη μας σε ανοικτό διάλογο με τους αρμόδιους φορείς και μελετητές των μνημείων αυτών για την  - όσο το δυνατόν -  σωστή παρουσίαση / διαχείριση τους.

 

Ο χώρος των Δελφών (Aναπαράσταση) / The archaeological site of Delphi (Reconstruction)

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου