Η φωτογραφία μου

As a creative class individual (super - creative core), I intend to submit my comments and to add more projects in my work portfolio. Subsequently, I write for all that have happened to me and to all may follow, while I live and work in Europe. P.S. Take Courage.

Αρχειοθήκη ιστολογίου

Τρίτη, 22 Αυγούστου 2017

Architecture + Religion Part II



Οι φωτογραφίες μου / My photos



Η Παναγία της Σκριπούς στον Ορχομενό Βοιωτίας
Η εκκλησία της Σκριπούς, στη θέση του αρχαίου βοιωτικού Ορχομενού, χρονολογημένη στο έτος 873/4 μ.Χ, αντιπροσωπεύει - στην ιστορία της μεσαιωνικής αρχιτεκτονικής στην Ελλάδα -  σημείο ασυνήθιστο στην ιστορία με το νόημα ότι, ως καλλιτεχνική μορφή, παρουσιάζει έντονα τον διφυή της χαρακτήρα χρονικά θεωρούμενο. 
Συγκεκριμένα, από το ένα μέρος την έσχατη φάση της πορείας ενός παλαιοχριστιανικού τρόπου αρχιτεκτονικής έκφρασης και από το άλλο κάτι σαν αφετηρία τρόπου αρχιτεκτονικής έκφρασης για την εποχή από τον 8ο /9ο αιώνα.

Πάλλας, Δημήτριος Ι., Επετηρίς Εταιρείας Στερεοελλαδικών Μελετών, 1976-1977.


Our Lady of Skripou (Scriptus - Scripta) at Orchomenos in Boeotia (Viotia). 
The church of our Lady of Skripou, in the place of the ancient Orchomenos in Boeotia, dated to 873/4 AD, represents an unsual point in the history of medieval architecture in Greece due to its dual character as an artistic form.
In particular, on the one hand, it represents the last phase of the course of an early-Christian way of architectural expression, and on the other, it acts as a starting point of a way of architectural expression for the 8th / 9th century.
Pallas, Dimitrios I., Region of Central Greece Studies Journal, 1976-1977.




Το ηλιακό ρολόϊ εντοιχισμένο στην νότια πλευρά του ναού.

The sun clock is built on the south side of the temple.



Μεγάλη εντύπωση προκαλεί ο γλυπτός διάκοσμος του ναού, εκτελεσμένος σε μια πλούσια ποικιλία θεμάτων και ιδιαίτερη τεχνική. Τα θέματα είναι παρμένα από την παλαιοχριστιανική παράδοση, που συνεχίζει την ελληνική, και από τον κόσμο της Ανατολής, δηλαδή την ισλαμική τέχνη των Αράβων, με περσική και αιγυπτιακή επίδραση.
Great impression is attributed to the sculptural decoration of the temple, executed in a rich variety of themes and special technique. The themes are taken from the early-Christian tradition, which continues in Greek, and from the world of the East, namely the Islamic art of the Arabs, with Persian and Egyptian influence.


Ο βυζαντινός ναός της Κοιμήσεως της Θεοτόκου στην Σκριπού στον Ορχομενό έχει ιδιαίτερη σημασία για την ιστορία της βυζαντινής αρχιτεκτονικής της Ελλάδας διότι είναι το αρτιότερο διασωθέν κτίριο από άλλα τέσσερα χρονολογημένα εξ επιγραφών μνημεία του δευτέρου μισού του 9ου αιώνα, ώστε όσο αφορά την όλη κατασκευή και τις επιμέρους αρχιτεκτονικές μορφές να αποτελεί άριστο δείγμα της τέχνης της εποχής αυτής στην Ελλάδα και ο μόνος κρίκος μεταξύ της παλαιοχριστιανικής αρχιτεκτονικής και της βυζαντινής της δεύτερης χιλιετηρίδας.

Αλλά και προς τον αρχιτεκτονικό τύπο ο ναός της Σκριπούς είναι σπουδαίος, διότι ανήκει στους μεταβατικούς τύπους, οι οποίοι κατέληξαν στον σταυροειδή με τρούλο ναό της σχολής της Ελλάδας.
Μαρία Σωτηρίου, Εν Αθήναις Αρχαιολογική Εταιρεία, 1932.

The Byzantine temple of the Assumption of the Virgin Mary in Skripou in Orchomenos is of particular importance to the history of Byzantine architecture in Greece because it is the best surviving building of four other dated monuments of the second half of the 9th century. Its individual architectural style is an excellent example of the art of this era in Greece and the only link between paleo-Christian architecture and the Byzantine of the second millennium.
Its architectural style is great also because it belongs to the transitional type, the one that lead to the cruciform domed church of Greece.
Maria Sotiriou, Athens Archaeological Society, 1932.



Ο ναός εξωτερικά έχει έντονη την εικόνα του σχηματιζόμενου σταυρού με τρούλο.
The temple externally has an intense image of the cross-shaped dome.


Το κτιστό πρόπυλο στην δυτική πλευρά του ναού οδηγεί στο εσωτερικό του.
The built propylon on the west side of the temple leads to its interior.


Πληροφορία - Κλειδί: Πρώτη φορά εδώ χρησιμοποιείται κεραμική διακόσμηση σε βυζαντινό κτίσμα.
Για το κτίσιμο της εκκλησίας χρησιμοποιήθηκαν υλικά από τα παλαιοχριστιανικά μνημεία του Ορχομενού, αλλά και υλικά από τον παλαιοχριστιανικό ναό που προϋπήρχε.
Αρχιτεκτονική - Κλειδί: Μετάβαση από τον τύπο της παλαιοχριστιανικής βασιλικής, στον βυζαντινό σταυροειδή εγγεγραμμένο με τρούλο.

Key Information : Ceramic decoration in a Byzantine building is used for the first time here.
For the building of the church were used materials from the Early Christian monuments of Orhomenos, as well as materials from the pre-existing Early Christian church at the site. 
Key Architecture: Transition from the type of the Early Christian basilica to the Byzantine cruciform engraved with a dome.


867 μ.Χ. Ο Βασίλειος ο Α΄, ο Μακεδόνας ανέρχεται στο βασιλικό θρόνο της Κωνσταντινούπολης. Μια νέα περίοδο ακμής και δόξας ξεκινά για την Βυζαντινή αυτοκρατορία, η οποία ήδη από τα χρόνια των Ισαύρων είναι διαιρεμένη σε πολλές επαρχίες, τα θέματα.
Ο αξιωματούχος του Βυζαντίου Λέων ο Πρωτοσπαθάριος και μέλλων κτήτορας της εκκλησίας της Παναγίας της Σκριπούς στον Ορχομενό Βοιωτίας διορίζεται διοικητής του θέματος της Ελλάδος, που είχε ως πρωτεύουσα την Θήβα της Βοιωτίας. 
Στην δυτική πλευρά του νάρθηκα και στην αριστερή γωνία βρίσκεται επιγραφή με χαραγμένα γράμματα και με κείμενο που αποτελείται από δώδεκα τρίμετρους ιαμβικούς στίχους. 
Η επιγραφή αναφέρει: Ούτε ο φθόνος αλλά ούτε και ο χρόνος θα καλύψει στο βυθό της λήθης τα έργα του Λέοντα του Πρωτοσπαθάριου, ο οποίος κατείχε σαν κτήμα του τον Ορχομενό. 
Και τα έργα αυτά τα οποία θα βοούν δια μέσου των αιώνων είναι " το  παναοίδιμον τέμενος της απειρογάμου μητρός" και τα δύο παρεκλήσια των Αποστόλων Πέτρου και Παύλου των οποίων την ιερή σκόνη καλύπτει η γή της Ρώμης.


867 AD. Basil Ι, the Macedonian ascends to the royal throne of Constantinople. A new period of prosperity and glory begins for the Byzantine Empire, which has been divided in many provinces (= themata) since the Isaurians.
An official of Byzantium Leo, the Protopspatharios and future founder of the church of Or lady of Skripou in Orchomenos is appointed governor of the thema (= province) of Greece, which had as its capital the city of Thebes of Boeotia (Viotia).
On the west side of the narthex and on the left corner there is an inscription with engraved letters and a text composed of twelve-three-month-long political verses.
The inscription says: Neither the envy nor the time will cover the works of Leo, the Protospatharios who held Orchomenos as his estate.
And these works that will go through the centuries are "the bloody mosque of the infinite mother" and the two chapels of the Apostles Peter and Paul whose sacred dust covers the land of Rome.

Ο Ναός εορτάζει τρεις φορές το χρόνο. 

Στις 15 Αυγούστου την Κοίμηση της Παναγίας, στις 23 Αυγούστου την Απόδοση της Εορτής της Κοιμήσεως και στις 10 Σεπτεμβρίου το Θαύμα της Διάσωσης της πόλεως του Ορχομενού από την Κυρία Θεοτόκο και Υπέρμαχο Στρατηγό.

The temple celebrates three times a year.
On August 15, the Assumption of the Virgin Mary, on 23 August the Commemoration of the Feast of the Dormition and on 10 September the Miracle of the Rescue of the City of Orchomenos by Theotokos and the Great General.


Καλή Επίσκεψη / Ηave a great visit.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου