Η φωτογραφία μου

As a creative class individual (super - creative core), I intend to submit my comments and to add more projects in my work portfolio. Subsequently, I write for all that have happened to me and to all may follow, while I live and work in Europe. P.S. Take Courage.

Αρχειοθήκη ιστολογίου

Πέμπτη, 28 Σεπτεμβρίου 2017

Major archaeological discovery near Orchomenos in Boeotia, Region of Central Greece

Το παρελθόν σε χρόνο ενεστώτα / The past in the present (time).

Δελτίο Τύπου 11.09.2017 
Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού/Εφορεία Αρχαιοτήτων Βοιωτίας 
Βρετανική Σχολή Αθηνών/Πανεπιστήμιο του Cambridge 
http://www.culture.gr/el/information/SitePages/view.aspx?nID=2021

Ένας από τους μεγαλύτερους μυκηναϊκούς λαξευτούς τάφους που έχουν βρεθεί μέχρι σήμερα στην Ελλάδα ήρθε στο φως στο Προσήλιο του Δήμου Λεβαδέων, κοντά στον Ορχομενό, κατά τη διάρκεια του πρώτου έτους του πενταετούς προγράμματος συνεργασίας ανάμεσα στο Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού/Εφορεία Αρχαιοτήτων Βοιωτίας και της Βρετανικής Σχολής Αθηνών/Πανεπιστήμιο του Cambridge. 
Συγκεκριμένα, πρόκειται για τον ένατο σε μέγεθος θαλαμοειδή τάφο, από τους περίπου 4.000 που έχουν ανασκαφεί τα τελευταία 150 χρόνια.
Η κατασκευή είναι μνημειώδης και μαρτυρεί την ιδιαίτερη φροντίδα που καταβλήθηκε για τη δημιουργία της, σύμφωνα με το δελτίο Τύπου του υπουργείου Πολιτισμού. 
Στον νεκρικό θάλαμο οδηγεί λαξευτός δρόμος, μήκους 20 μ., ο οποίος απολήγει σε εντυπωσιακή αίθουσα επιφάνειας 42 τμ. Τις τέσσερις πλευρές της αίθουσας περιτρέχει λαξευτό θρανίο (πεζούλι) καλυμμένο με πηλοκονίαμα. 
Το αρχικό ύψος της οροφής, η οποία είχε σχήμα δίρριχτης στέγης, υπολογίζεται στα 3.5 μ. Ωστόσο, η αρχική στέγη άρχισε να καταρρέει ήδη από την αρχαιότητα, ίσως μάλιστα ακόμη και στη μυκηναϊκή εποχή, δίνοντας στο εσωτερικό του θαλάμου σπηλαιώδη όψη, συνολικού ύψους 6.5 μ.
Στο πάτωμα του δωματίου, η ομάδα ανασκαφής ανακάλυψε την ταφή ενός άνδρα ηλικίας 40-50 ετών, συνοδευόμενου από διάφορα αντικείμενα, η μελέτη και η συντήρηση των οποίων μόλις ξεκίνησε. 
Η ομάδα ανασκαφής πιστεύει ότι ο τάφος, γνωστός ως Προσήλιο 2 συνδέεται με τον αρχαίο Ορχομενό, ένα σημαντικό περιφερειακό κέντρο που ελέγχει τη βόρεια Βοιωτία.
Η ιδιαίτερη πατρίδα μου, ο Ορχομενός, 3,5 χιλιόμετρα μακριά από τον τάφο Προσήλιο 2, έλεγχε και επόπτευε κατά τη διάρκεια του 14ου και 13ου αι. Π.Χ. την μερική αποστράγγιση της λίμνης Κωπαϊδας - ένα έργο που απέδωσε σημαντική έκταση για γεωργικές δραστηριότητες.
Η δύναμη αυτού του κέντρου αντικατοπτρίζεται στο πιο διάσημο μνημείο του, τον θολωτό τάφο του Μινύα, που ανασκάφηκε αρχικά από τον Heinrich Schliemann τον 19ο αιώνα και είναι συγκρίσιμος στο μέγεθος και τη φινέτσα με τον θολωτό τάφο του Ατρέα στις Μυκήνες. 
Τα ευρήματα από προηγούμενες ανασκαφές στον Ορχομενό μαρτυρούν επίσης την εξουσία του στις Μυκηναϊκές εποχές.
Ο νεκρός από τον τάφο Προσήλιο 2 συνδέεται πιθανότατα με τα ανώτερα κλιμάκια της κοινωνίας σε αυτό το σημαντικό μυκηναϊκό κέντρο.

Press Release 11.09.2017
Ministry of Culture and Sports (Greece) / Ephorate of Antiquities of Boeotia (Viotia).
The British School at Athens / University of Cambridge
http://www.bsa.ac.uk/index.php/351-major-archaeological-discovery-near-orchomenos-in-boeotia-central-greece

A monumental Mycenaean rock-cut chamber tomb came to light at Prosilio near Orchomenos in Boeotia, central Greece, during the excavations conducted there by the Greek Ministry of Culture & Sports/Ephorate of Antiquities of Boeotia and the British School at Athens/University of Cambridge.
The tomb, known as Prosilio tomb 2, is one of the largest of its kind ever to have been discovered in Greece. A rock-cut passageway (dromos), 20m in length, leads to a monumental façade 5.40m in depth. The façade gives access, through a doorway (stomion), to the burial chamber which has an area of 42sqm, making this example the 9th largest out of c. 4000 Mycenaean chamber tombs that have been excavated in Greece in the last 150 years. 
On the chamber floor, the Prosilio team discovered the burial of a man, 40-50 years old, accompanied by a number of objects, the study and conservation of which has just begun.
The Prosilio team believes that tomb 2 is associated with ancient Orchomenos, a major regional centre controlling northern Boeotia.
My hometown Orchomenos, which is c. 3.5km away from tomb 2, supervised and controlled during the 14th and 13th c. BC the partial drainage of Lake Copais – a project that yielded sizeable land for agricultural activities. 
The power of this centre is reflected in its most famous monument, the tholos tomb of ‘Minyas’, first excavated by Heinrich Schliemann in the 19th century, and comparable only in size and refinement to the tholos tomb of ‘Atreus’ at Mycenae. Finds from earlier excavations at Orchomenos also attest to its power in Mycenaean times. 
The dead man from tomb 2 at Prosilio was most likely associated with the upper echelons of society at this major Mycenaean centre. 


Οι διευθυντές του διεπιστημονικού πενταετούς προγράμματος "Προσήλιο" είναι η Δρ. Αλεξάνδρα Χαράμη, Διευθύντρια της Εφορείας Αρχαιοτήτων Βοιωτίας και ο Δρ. Γιάννης Γαλανάκης, Επίκουρος Καθηγητής στη Σχολή Κλασικών Σπουδών του Πανεπιστημίου του Cambridge. 
Η ανακάλυψη αυτής της ταφής και των συναφών ευρημάτων της θα επιτρέψει στους ερευνητές να κατανοήσουν καλύτερα τις ταφικές πρακτικές στην περιοχή κατά τη Μυκηναϊκή περίοδο. 
Όλες οι φωτογραφίες έχουν παραχωρηθεί από το πρόγραμμα "Προσήλιο".
Η ανασκαφή συνεχίζεται...

Directors of the inter-disciplinary five-year "Prosilio project" are Dr. Alexandra Charami, Director of the Ephorate of Antiquities of Boeotia, and Dr. Yannis Galanakis, Senior Lecturer in the Faculty of Classics, University of Cambridge.
The discovery of this burial and its associated finds will allow the researchers to understand better funeral practices in the region during the Mycenaean period.
All photographs courtesy of the Prosilio Excavation Project.
To be continued...

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου