Η φωτογραφία μου

As a creative class individual (super - creative core), I intend to submit my comments and to add more projects in my work portfolio. Subsequently, I write for all that have happened to me and to all may follow, while I live and work in Europe. P.S. Take Courage.

Αρχειοθήκη ιστολογίου

Σάββατο, 28 Μαΐου 2016

Postcard from Delphi to Chaeronea: A lesson learned


Άποψη της Χαιρώνειας, Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας.

(1) Ο ομώνυμος σύγχρονος οικισμός
(2) Το αρχαίο θέατρο λαξευμένο στον φυσικό βράχο «Πετραχός»
(3) Η δευτερεύουσα πρόσβαση προς Λιβαδειά στα υψώματα αριστερά
(4) Η ακρόπολη της Χαιρώνειας πάνω στην κορυφογραμμή του Πετραχού
(5) Τα τμήματα του ορεινού όγκου του Παρνασσού στο βάθος
(6) Η πεδιάδα
Υψώμα «Πετραχός» (150 m). 
Από εδώ - σύμφωνα με τον μύθο - η Ρέα απέσπασε τμήμα του βράχου που παρουσίασε σπαργανωμένο στον Κρόνο αντί για τον νεογέννητο γιο τους Δία και τον ξεγέλασε ώστε να σώσει το βρέφος από τον πατέρα του. Ο Κρόνος θεωρούσε πιθανούς ανταγωνιστές όλους τους αρσενικούς απογόνους του και τους εξόντωνε όσο ήταν ακόμη βρέφη.

View of Chaeronea, Region of Central Greece.

(1) The modern settlement
(2) The ancient theatre carved into the bedrock under the name "Petrachos"
(3) The secondary access to Levadia on the heights left of the settlement
(4) The citadel of Chaeronea on the ridge of Petrachos
(5) Mount Parnassus in the horizon at the back
(6) Plain of Chaeronea

A rock named "Petrachos» (150 m).

From here - according to legend - ancient Greek goddess Rea took away part of the rock and presented it as a disguised infant child to Saturn instead of their newborn son Zeus in order to successfully trick him to save the child from his father. Saturn considered all of his male descendants as potential competitors and killed them as they were still infants.

Η πεδιάδα που απλώνεται γύρω από την Χαιρώνεια έχει υπάρξει μάρτυρας σφοδρών πολεμικών συγκρούσεων σε διάφορες εποχές, από τις οποίες αναφέρω σήμερα δύο (2) καθοριστικές για την μοίρα του ελληνικού κόσμου. 

338 π.Χ.  Η σύγκρουση του Μακεδόνα βασιλέα Φιλίππου με την συνασπισμένη στρατιά των νοτίων Ελλήνων (Αθηναίων, Θηβαίων και πόλεων του Βοιωτικού Κοινού, Φωκέων, Κορινθίων, Αχαιών, Μεγαρέων, Ακαρνάνων, Κερκυραίων, Λευκαδιτών, Ευβοέων και μισθοφόρων).

Η νίκη του Φιλίππου σήμανε το τέλος της κυριαρχίας της παλαιάς ελληνικής πόλης-κράτους και άνοιξε τον δρόμο για την δημιουργία των μεγάλων ελληνιστικών βασιλείων.

Κοντά στο ρέμα του Αίμονα, ανατολικά της Χαιρώνειας, στα ριζά του Θουρίου είχαν παραχθεί οι Αθηναίοι, με το Φίλιππο απέναντί τους, ενώ οι Θηβαίοι είχαν παραχθεί στην πεδιάδα προς τον Κηφισό, έχοντας αντίκρι τους τον Αλέξανδρο. 

Στις θέσεις που κατείχαν οι αντίπαλοι έγιναν τα δύο πολυάνδρια.

(Π 1) - Ο «Λέων της Χαιρώνειας».

Στο σημείο ταφής των πεσόντων Θηβαίων Ιερολοχιτών (300) υψώθηκε ένα πέτρινο Λιοντάρι, συνολικού ύψους (5) πέντε μέτρων εκτός του βάθρου, με στραμμένο το βλέμμα του στον Μακεδονικό τύμβο.

Δεν έχει εντοπιστεί η θέση ταφής των υπολοίπων νεκρών, συμμάχων των Αθηναίων.

Ειδικά όμως για τους τελευταίους γνωρίζουμε από αρχαίες πηγές ότι ο Φίλιππος σε ένδειξη καλής θέλησης παρέδωσε την τέφρα τους στην Αθήνα και τάφηκαν στο Δημόσιο Σήμα.

(Π 2)  - Το «Πολυάνδριον» των Μακεδόνων.

The plain that stretches around Chaeronea has witnessed fierce wars at different times, of which I mention today only two (2) but enough to determine the fate of the Ancient Greek world. 

338 B.C. The conflict of the king Philip II of Macedon and the allied army of the southern Greeks (Athenians, Thebans and cities of Boeotia, Phoceans, Corinthians, Achaeans, Megara, Acarnanians, Corfu, Lefkada, Evia and mercenaries).

The victory of Philip marked the end of the domination of the old Greek city-state and paved the way next for the creation of large Hellenistic kingdoms.

The Athenians had taken up position to the east of Chaeronia, near the stream of the Aimon at the foot of Thourion, opposite Philip, while the Thebans were arrayed against Alexander in the plain near the Cephissus. 

Two (2) polyandria (common tombs) were erected on the positions occupied by the rival forces.

(Π 1) - The "Lion of Chaeronea".
 
(Π 2) - The "Polyandrion" of Macedonians. 

86 μ.Χ.  Η σύγκρουση του ρωμαϊκού στρατού του Λεύκιου Κορνήλιου Σύλλα με τις δυνάμεις του βασιλιά του Πόντου Μιθριδάτη. 
Η συγκεκριμένη μάχη εδραίωσε την κυριαρχία των Ρωμαίων, οι οποίοι έγιναν πλέον οι κύριοι ρυθμιστές της τύχης της Ελλάδας και έδωσε τέλος στον ανταγωνισμό των μεγάλων δυνάμεων στον ελλαδικό χώρο.

86 A.D. The conflict of the Roman army of Lucius Cornelius Sulla Felix to King Mithridates of Pontus forces. 
This battle cemented the domination of the Romans, who now became the key regulators of the fate of Greece and ended the competition of the great powers in Greece.Βάση λίθινου τροπαίου που στήθηκε σε ανάμνηση της νίκης των Ρωμαίων ενάντια στις δυνάμεις του βασιλιά του Πόντου, Μιθριδάτη (όπως εκτίθεται σήμερα στο αρχαιολογικό Μουσείο Χαιρώνειας).
The base of the Stone Trophy that was erected in commemoration of the victory of the Romans against the forces of the king of Pontus, Mithridates (in exhibition at the Archaeological Museum of Chaeronea). Ο σύγχρονος οικισμός της Χαιρώνειας βρίσκεται στην ίδια θέση με την ομώνυμη αρχαία πόλη - που οφείλει το όνομά της στον μυθικό οικιστή Χαίρωνα, γιο του Απόλλωνα και της Θηρούς - και απέχει 13,5 περίπου χλμ από την Λιβαδειά στην Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας. Επί χιλιετίες αποτελούσε την σημαντικότερη δίοδο προς την βόρειο και την δυτική Ελλάδα, καθώς και προς το Μαντείο των Δελφών.


Πρώτο κοινό σημείο των δύο πόλεων των Δελφών και της Χαιρώνειας είναι το γεγονός ότι ο αρχαίος συγγραφέας Πλούταρχος (1ος - 2ος αι. μ.Χ.), ο οποίος καταγόταν από την Χαιρώνεια, ήταν ιερέας του Απόλλωνα στο Μαντείο των Δελφών, υπεύθυνος για την ερμηνεία των χρησμών της Πυθίας, αξίωμα που κράτησε για 29 έτη έως τον θάνατό του.

The modern village of Chaeronea lies in the same position with the ancient town - which owes its name to the legendary town founder Chairona, son of Apollo and Thirous - and is approximately 13.5 km from Levadia in the Region of Central Greece. For thousands of years it was the most important passage to the northern and western Greece and to the oracle of Delphi.

First common point of the two cities i.e. Chaeronea and Delphi is the fact that the ancient writer Plutarch (1st - 2nd century A.D.), who originates from Chaeronea, was a priest of Apollo at Delphi Oracle, responsible for interpreting Pythia, a post he held for 29 years until his death.


Η επιγραφή που χάραξαν οι κάτοικοι των Δελφών στην ερμαϊκή στήλη με την προτομή του Πλούταρχου: «Οι Δελφοί μαζί με τους Χαιρωνείς αφιέρωσαν την προτομή του Πλούταρχου υπακούοντας στα δόγματα των Αμφικτυόνων». 
Διαβάζω στον οδηγό του μουσείου ότι… «Ο Πλούταρχος βρισκόταν στους Δελφούς το 67 μ.Χ., όταν τους επισκέφθηκε ο Νέρων. Ταξίδεψε στη Ρώμη, όπου γνωρίστηκε με τον Τραϊανό και τον Αδριανό».
This inscription on marble carved by the inhabitants of Delphi in an herm with the bust of Plutarch states that : "Delphi along with Chaironeis dedicated the bust of Plutarch obeying the doctrines of Amphictyons".

I read in the museum guide that ... "Plutarch was at Delphi in 67 A.D. when roman emperor Nero visited the site. Plutarch himself traveled to Rome, where he met with emperors Trajan and Hadrian."


Δεύτερο κοινό σημείο μεταξύ Δελφών και Χαιρώνειας είναι το γεγονός ότι και οι δύο αυτές τοποθεσίες διαθέτουν ένα Αρχαιολογικό Μουσείο σε λειτουργία, το οποίο μπορείτε να επισκεφθείτε. 
Second common point between Delphi and Chaeronea, is the fact that both of these sites have an Archaeological Museum in operation, which you can visit during business hours.


Το Αρχαιολογικό Μουσείο και ο Αρχαιολογικός χώρος των Δελφών.
Στον ορίζοντα ο ναός του Απόλλωνα που χρονολογείται τον 4ο αι. π.Χ.
The Archaeological Museum and the archaeological site of Delphi.
On the horizon the temple of Apollo, dating from the 4th century B.C.


Η αίθουσα των «φιλοσόφων» στο Αρχαιολογικό Μουσείο Δελφών, ένα σύγχρονο βιοκλιματικό μουσείο, έργο του Α. Τομπάζη και Συνεργάτες μετά την τελευταία ανακαίνιση του (2000 - 2004).

The hall of the "philosophers" in the Archaeological Museum of Delphi, a modern bioclimatic (sustainable) museum designed by the architectural practice of A. Tompazis and Associates since its last renovation (2000-2004).
Στον προθάλαμο του Αρχαιολογικού Μουσείου Χαιρώνειας ο επισκέπτης ενημερώνεται για την ζωή και το έργο του Πλουτάρχου και την ιδιαίτερα καθοριστική για την μοίρα του ελληνικού κόσμου μάχη το 338 π.Χ. ανάμεσα στις πόλεις κράτη Αθήνα, Θήβα κτλ. (Νότια Ελλάδα) και τον Μακεδόνα Βασιλιά Φίλιππο (Βόρεια Ελλάδα).
In the lobby of the Archaeological Museum of Chaeronea the visitor is informed about the life and work of Plutarch as well as the particularly crucial for the fate of the Greek world battle in 338 B.C. between the city-states Athens, Thebes, etc. (Southern Greece) and the Macedonian King Philip II (Northern Greece).
Αριστερά
Ανδριάντας από μάρμαρο - Tο πορτραίτο ενός «φιλοσόφου» 3ος αι. μ.Χ.
Αρχαιολογικό Μουσείο Δελφών. 
Στην τελευταία ενότητα της έκθεσης του Μουσείου Δελφών, διαβάζω στον οδηγό του μουσείου ότι… «…ο εικονιζόμενος άνδρας με τα στοχαστικά μάτια και τη σοβαρότητα του διανοούμενου είναι κάποιος από τους τελευταίους εκπροσώπους του εθνικού κόσμου: ένας θεωρητικός της σύγχρονης νεοπλατωνικής φιλοσοφίας, κάποιος άνθρωπος των γραμμάτων ή ένας αξιωματούχος που πρόσφερε τις υπηρεσίες του στο ιερό (ιερέας ή αγωνοθέτης) την ώρα της ύστατης αναλαμπής του». 
Η παραπάνω περιγραφή ίσως ταιριάζει στον Πλούταρχο. 
Δεξιά
Βιογραφικό Σημείωμα «Πλούταρχος ο Χαιρωνεύς»
(45 - 46 μ. Χ. έως 120 – 125 μ. Χ. δηλαδή 1ος – 2ος αι. μ.Χ.)
Προθάλαμος του Αρχαιολογικού Μουσείου Χαιρώνειας.


Left

A statue of marble - The portrait of a "philosopher" 3rd century A.D.
Delphi Archaeological Museum.

In the final section of the Delphi Museum, I read in the museum guide that ... "... the unidentified man with thoughtful eyes and the severity of the intellectual is one of the last representatives of the nation: a theorist of modern Neo-Platonic philosophy, α man of letters or an officer who offered his services to the oracle of Delphi ( i.e. a high priest) at its last highlights."

I think that this description fits perfectly to Plutarch.


Right

Curriculum Vitae of "Plutarch of Chaeronea"
(45-46 A.D. to 120-125 A.D. i.e from 1st to 2nd century A.D.) 
Entrance Hall (lobby) of the Archaeological Museum of Chaeronea.
Τρίτο κοινό σημείο, οι σύγχρονοι Χαιρωνείς αφιερώνουν στην πόλη τους τον ανδριάντα του Πλουτάρχου, σύγχρονο αντίγραφο του «φιλοσόφου» από το Αρχαιολογικό Μουσείο Δελφών, έργο του γλύπτη Ν. Περαντινού (1910 - 1991) από το 1954.
Third common point, contemporary Chaironeis devote to their city an herm of Plutarch, a contemporary copy of the head of the "philosopher" from the Archaeological Museum of Delphi, made by the sculptor N. Perantinos (1910 - 1991) dated from 1954.
Δίπλα στο μνημείο του Λέοντα, στην νότια είσοδο του σύγχρονου οικισμού, βρίσκεται το αρχαιολογικό Μουσείο Χαιρώνειας. 
Πρόκειται για ένα μικρό πετρόκτιστο κτίσμα με τρεις εκθεσιακούς χώρους (προθάλαμο και δυο αίθουσες), το οποίο κατασκευάστηκε από την Εν Αθήναις Αρχαιολογική Εταιρεία μεταξύ του 1903-7, φιλοξενώντας αρχικά τα ευρήματα των ανασκαφών της. 
Ο σεισμός του 1981 προκάλεσε σοβαρές ζημιές στο Μουσείο, οι οποίες σταδιακά επιδεινώθηκαν. Το γεγονός είχε ως αποτέλεσμα να ανασταλεί η λειτουργία του το 1995 προκειμένου να ανακαινιστεί το κτίριο και να επανεκτεθούν τα ευρήματα σύμφωνα με τις σύγχρονες μουσειακές αντιλήψεις.
Το 2009 άνοιξε ξανά τις αίθουσές του στο κοινό, 100 σχεδόν χρόνια μετά την κατασκευή του. 
Οι τρεις εκθεσιακοί χώροι καλύπτουν το διάστημα από τους προϊστορικούς χρόνους έως και την ύστερη αρχαιότητα, ενώ ειδικά η συλλογή νομισμάτων περιλαμβάνει και βυζαντινά ευρήματα. Τα αντιπροσωπευτικότερα αντικείμενα κάθε περιόδου οργανώνονται κατά χρονικές και θεματικές ενότητες. 
Στην αριστερή αίθουσα παρουσιάζονται τα προϊστορικά ευρήματα, στην δεξιά αυτά των ιστορικών χρόνων, ενώ στον προθάλαμο γίνεται εκτενής αναφορά στην ιστορία της περιοχής και των ανασκαφών, καθώς και των μαχών που καθόρισαν την τύχη του αρχαίου ελληνικού κόσμου (το 338 π.Χ. και το 86 μ.Χ.). 

Next to the Lion monument, at the south entrance of the modern settlement lies the archaeological Museum of Chaeroneia.
It is a small stone building with three exhibition spaces (entrance hall (lobby) and two rooms), which was constructed by the Archaeological Society of Athens between 1903-7, initially hosting the findings of the excavations.

The earthquake of 1981 caused serious damage to the museum, which gradually deteriorated. This fact resulted in suspension of the operation in 1995 in order to renovate the building and re -exhibit its findings according to contemporary museum curatorial practices.

In 2009 opened his doors again to the public, almost 100 years after its construction.

The three exhibition rooms cover the period from prehistory until late antiquity, and especially the coins collection includes many Byzantine discoveries. The representative items each year are organized by periods and themes.

The prehistoric finds are presented on the left and on the right these of historic times, while in the lobby an extensive reference is made to the history of the region and the excavations, and the battles that determined the fate of the ancient Greek world (338 B.C. and 86 A.D.).Π 2 - Το "Πολυάνδριον" των Μακεδόνων 
Κοντά στον βοιωτικό Κηφισό, σε απόσταση τριών χιλιομέτρων ανατολικά της Χαιρώνειας, ένας μνημειώδης τύμβος (=τεχνητός χωμάτινος λόφος) με 70 m - διάμετρο και 7 m - ύψος, σκέπασε τους πεσόντες στην μάχη της Χαιρώνειας Μακεδόνες. Το «Πολυάνδριον» ανασκάφηκε το 1902 – 1903 και τα ευρήματά του (όπλα, αιχμές δοράτων, μάχαιρες κτλ) εκτίθενται στον προθάλαμο του Μουσείου. 
Η θέση του τύμβου, καλυμμένου με κυπαρίσσια μετά την ανασκαφή, είναι ορατή ακόμη και σήμερα.N = Βορράς

Π 2 - The "Polyandrion" of Macedonians

Near the Boeotian river Cephissus, located three (3) kilometers east of Chaeronea, a monumental tomb (= an artificial hill made of gravel) up to 70 m - diameter and 7 m -height, covered up the human casualties on the side of Macedonians in the battle of Chaeronea. 

The location of the mound, covered with cypress trees after excavation, is visible even today.


Surveying - (N = North).

Τα ευρήματά από το "Πολυάνδριο" των Μακεδόνων (όπλα, αιχμές δοράτων, μάχαιρες κτλ).
Προθάλαμος του Αρχαιολογικού Μουσείου Χαιρώνειας.

The findings from the "Polyandrion of Macedonians (weapons, spearheads, knives, etc.).
Entrance Hall (lobby) of the Archaeological Museum of Chaeronea.


Π  1  - Ο «Λέων της Χαιρώνειας».

Τέσσερα (4) περίπου χλμ ΒΔ, δίπλα ακριβώς στο σημερινό αρχαιολογικό Μουσείο, θάφτηκαν μέσα σε ορθογώνιο περίβολο (15 m χ 24 m), σε πυκνές σειρές (7 τον αριθμό), οι Θηβαίοι (254 τον αριθμό) του Ιερού Λόχου (300 τον αριθμό).

Λίγο αργότερα πάνω από τον ομαδικό τάφο στήθηκε μεγαλόπρεπο λίθινο λιοντάρι, ύψους περίπου 5 m (5,5 m), σύμβολο της ανδρείας των νεκρών. Με το πέρασμα του χρόνου το γλυπτό κατέρρευσε και μεγάλα τμήματά του καταχώθηκαν. 
Σύμφωνα με το Δελτίο Τύπου του Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού για την «Συντήρηση Λέoντος Χαιρώνειας»… «Δεδομένου ότι ήταν απίθανο ο Φίλιππος να συναίνεσε σε ένα τόσο περίβλεπτο μνημείο για την ηττημένη Θήβα (338 π.Χ.), πιθανόν χρονολογείται μετά την επανίδρυση της πόλης το 316 π.Χ.» 
Στις αρχές του 19ου αι. περιηγητές εντόπισαν το κεφάλι και μέλη του λίθινου λιονταριού, ενώ μετά την συγκρότηση ελεύθερου ελληνικού κράτους άρχισαν οι προσπάθειες αναστήλωσής του, οι οποίες τελικά καρποφόρησαν το 1904, όταν με την συνδρομή του γλύπτη Λ. Φύταλη (1831-1909) και Λ. Σώχου (1862 - 1911) τμήματα του πρωτοτύπου υπέστησαν εκ νέου επεξεργασία (σύμφωνα με τις αντιλήψεις της εποχής), ενώ τα χαμένα τεμάχια συμπληρώθηκαν με γκρίζο λίθο Λιβαδειάς.

Τέλος, το λιοντάρι στήθηκε σε σύγχρονη, ιδιαίτερα μεγαλόπρεπη βάση συνολικού ύψους 3 - 5 m, ενώ ο περίβολος περιστοιχίστηκε με κυπαρίσσια, υπογραμμίζοντας τον ταφικό χαρακτήρα της θέσης.

Π 1 - The "Lion of Chaeronea". 

Four (4) approximately kilometres north-west, adjacent to the current archaeological museum, buried within a rectangular enclosure (15 m x 24 m), in dense rows (7 in number), the Thebans (254 in number) of the Sacred Band (300 in number). 

A little later over the mass grave was erected majestic stone lion, amounting to about 5 m (5,5 m), a symbol of bravery of the dead.

With the passage of time the sculpture collapsed and large parts of it were fallen and layed scattered on the ground. 

According to the press release of the Ministry of Culture and Sport for the "Maintenance of the Lion of Chaeronea" ... "Since it was unlikely that Philip was consented for such a prestigious monument for the defeated Thebes (338 BC), the monumet is probably dating after the refounding of the city ​​of Thebes in 316 B.C. " 

In the early 19th century. travelers found the head and members of the stone lion but after Greek Independence and the establishment of Modern Greek State restoration efforts began,which finally came to fruition in 1904, when with the assistance of sculptor L. Fytalis (1831-1909) and L. Sochos (1862 - 1911), parts of the original sculpture have been restated (in accordance with the concepts of the time), while the missing pieces were filled with gray stone from Levadia. 

Finally, the lion was erected in a modern stone base to a 3 - 5 m height, while the precinct was planted with cypresses, underlining the nature of the monumental grave in position.
Aρχείο της «Εν Αθήναις Αρχαιολογική Εταιρεία». 
Archive of the " Archaeological Society of Athens».

Oι φωτογραφίες μου / τα σκίτσα μου 
Μy photos / my sketchesMy proposal
Και εδώ τελειώνουν τα κοινά σημεία και αρχίζουν οι διαφορές. 
Όχι ότι δεν έχει συντηρηθεί ο Λέων και μάλιστα πρόσφατα. Ή ότι δεν υπάρχει επαρκής σήμανση (επεξηγηματική επιγραφή) ή ότι το μνημείο δεν φωτίζεται. 
Ότι ήταν αναγκαίο έχει γίνει και γίνεται. 
Την διετία 1998 - 2000 πραγματοποιήθηκε από την Θ΄ Εφορεία Προϊστορικών και Κλασικών αρχαιοτήτων Θηβών σε συνεργασία με το Κέντρο Λίθου του Υπουργείου Πολιτισμού συντήρηση του μνημείου (επιφανειακός καθαρισμός και αντικατάσταση κονιαμάτων). 
Παρατηρώ κατά την πρόσφατη επίσκεψη μου ότι ο «Λέων της Χαιρώνειας» χρειάζεται μια ελάχιστη «επιμέλεια» ως προς την εδαφοκάλυψη του περιβάλλοντος χώρου του μνημείου πέρα από το βάθρο που στηρίζει τον Λέοντα, ίσως με ψιλό χαλίκι, που υπογραμμίζει ακόμη περισσότερο - όπως η περίβολος με τα κυπαρίσσια - τον ταφικό χαρακτήρα της θέσης.
Ενώ ο αρχαιολογικός χώρος των Δελφών έχει προσφάτως συντηρηθεί, αποκατασταθεί και αναδειχθεί όπου οι οικονομικοί πόροι και οι συνθήκες το επέτρεπαν (Έργο: Ανάδειξη αρχαιολογικού έργου Δελφών – Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Θεσσαλίας – Στερεάς Ελλάδας – Ηπείρου 2007 – 2013).

And here it is when similarities come to an end. 
Not that the "Lion of Chaeronea " is not maintained properly or adequately or that there is insufficient signage (i.e. an explanatory inscription) or that the monument is not illuminated at night.All it was necessary to be made is made a long time ago.During the years 1998 - 2000 major preservation work was conducted by the Ephorate of Prehistoric and Classical Antiquities in Thebes in collaboration with the Centre of Stone of the Ministry of Culture (surface cleaning and replacement of mortars).


However, I noticed during my recent visit that the "Lion of Chaeronea" needs a "slight curator's touch" on the covering of the soil on site beyond the pedestal that raises the Lion, perhaps with fine gravel, which further underlines - as the precinct with cypresses - the nature of the grave in position.

While the archaeological site of Delphi has recently been preserved, restored and emerged where financial resources and conditions allowed so (Project: Showcasing the Archaeological Site of Delphi - Operational Program of Thessaly - Mainland Greece - Epirus 2007-2013).


Μνημείο Aναφοράς: To βουλευτήριο, Αρχαιολογικός Χώρος Δελφών. 
Η αναφορά στο βουλευτήριο των Δελφών λαμβάνεται μόνο ως εικόνα της πρότασης για εδαφοκάλυψη και μόνο - δεν έχει άλλη σημασία, εξάλλου τα δύο αυτά μνημεία είναι πολύ διαφορετικά.
Precedent Monument: The parliament, Archaeological Site of Delphi. 
A reference is made to the parliament in Delphi only to show the choice of gravel that covers the site - these two sites are very different otherwise, there is no other common point.Ελπίζω με ένα νέο πρόγραμμα ή άλλη χορηγία να συνεχιστούν τα έργα συντήρησης, αποκατάστασης και ανάδειξης των αρχαιολογικών χώρων στην χώρα μας τόσο ως συνέχεια μιας σταθερής πολιτικής για την προστασία, αποκατάσταση και ανάδειξη των μνημείων της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης που την περιλαμβάνει - ως γενέτειρα χώρα του Δυτικού και Ευρωπαϊκού Πολιτισμού -  αλλά και ως ένα ακόμη σύμβολο της θυσίας υπέρ της ελευθερίας (ανδρείας) - με αφορμή το παρόν μνημείο - ενάντια στις μεγάλες αντιξοότητες που ένας πόλεμος οικονομικός, όπως τον ζούμε στην Ελλάδα σήμερα, γεννά. 
Καλή συνέχεια στο έργο της Εφορείας Αρχαιοτήτων Βοιωτίας που φροντίζει με επιμέλεια τον αρχαιολογικό χώρο και το Αρχαιολογικό Μουσείο Χαιρώνειας. 
Αναμένουμε αγωνιωδώς την λειτουργία του Αρχαιολογικού Μουσείου Θήβας για το οποίο ακούγεται ότι ανοίγει τις πύλες του ώστε να μας υποδεχθεί σύντομα. 
Αισιοδοξώ ότι θα είμαι εκεί να το επισκεφθώ.

Παραπομπές
Γ. Σωτηριάδης, Ανασκαφαί εν Χαιρωνεία,παρά τον Ορχομενόν & εν Φωκίδι, ΠΑΕ 1907, 108 - 9. 
Χαιρώνεια. Η μακεδονική φάλαγγα κυριαρχεί στο πεδίο της μάχης, Στρατιωτική Ιστορία (σειρά Μεγάλες Μάχες) τευχ. 39 (2009). 
Θ΄ ΕΠΚΑ - Χορηγικός Φάκελος: Αρχαίο Θέατρο Χαιρώνειας.
Προϊστάμενος Θ΄ ΕΠΚΑ: Βασίλειος Αραβαντινός. Σύνταξη φακέλου: Κυριακή Καλλιγά, αρχαιολόγος Θ΄ ΕΠΚΑ. 
Δελτίο Τύπου του Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού για την «Συντήρηση Λέoντος Χαιρώνειας» 1998 - 2000.


I hope that, through a new operational program or via other sponsorship, restoration and enhancement works of archaeological sites will continue to thrive in Greece both as a continuation of a firm state policy for the protection, restoration and promotion of monuments of Greece in European Union - the birthplace of Western and European Civilisation - but also as a powerful statement or a symbol of sacrifice for freedom (bravery) - on the occasion of this monument - against all odds that this war based on financial terms, we currently experience in Greece, raises.  
Good luck to the Ephorate of Antiquities in Viotia that cares diligently about the archaeological site and the Archaeological Museum of Chaeronea. 
We wait eagerly for the opening of the Archaeological Museum in Thebes, Region of Central Greece.  
I am confident that I will be there soon to experience it.


References 
 
J. Camp – M. Ierardi – J. McInerney – K. Morgan – G. Umholtz, A Trophy from the Battle of Chaironeia of 86 B.C., AJA 96 (1992), 443-455. 
R. Stillwell – W. L. MacDonald – M. H. Mc Allister, The Princeton Encyclopedia of classical Sites, Princeton-NJ (1976), 215-6. 
J. Fossey, Topography & Population of Ancient Boiotia I, Chicago (1988), 375-85.

2 σχόλια: